NovaBench קראק 2019 היא תוכנית benchmark רכיב עבור Windows. אלה מחולקים, למשל; את הבחינות GPU הבדיקה לחשב לכלול לדקלם ולתמוך GPUs. הבדיקות הן לא מורכבות בדיקות דיסק להתרכז שיעורי הנסיעה ...